Skoolfonds

Skoolfonds 2021

Skoolfonds Maandeliks Per Jaar
Oudste en enigste R1 470 R16 170
Tweede en daarna     R1 090 R11 990
     
Nasorg Maandeliks            Per Jaar
Middag 13:00 – 17:30     R690 R7 590    (Geen korting)    
     
Kleuterskool Maandeliks Per Jaar
Almal 07:00 – 13:30 R1 430 R15 730
Nasorg 13:30 – 17:30 R615 R6 765   (Geen korting)
     

* Skoolgelde is ten volle vooruitbetaalbaar vir die jaar voor of op 1ste Januarie 2021.

* Gelde kan in 11 maandelikse paaiemente voor die 7de van elke maand, Januarie tot November 2021, betaal word.

* Totale bedrag moet voor 7 November 2021 betaal wees. Uitstaande bedrag na die
    7de November 2021 sal beide ouers oorhandig word vir invordering.

* Bogenoemde gelde is slegs skoolgelde en sluit nie skryfbehoeftes, skrifte, toere, busvervoer, 
   kampe of buitemuurse aktiwiteite in nie.

* 10% korting sal toegestaan word slegs op skool- en kleuterskoolfooie indien die hele bedrag voor 28 Februarie 2021 vereffen word.

* Administrasiefooi van R1000 is betaalbaar vir alle nuwe inskrywings, gr. 2 tot gr.7, by die skool.’n Administrasiefooi van R500 is jaarliks betaalbaar by Kleuterskool. ‘n Jaarlikse administrasiefooi van R100 word jaarliks gehef of elke keer as die leerder inskryf vir nasorg of kleuterskoolnasorg.

* Dit is die ouer se verantwoordelikheid om die finansiële kantoor in kennis te stel van enige adres/kontakveranderings.

* State word slegs elektronies uitgestuur. Maak asb seker van u epos-adres.

* Dit bly die ouers se verantwoordelikheid om die rekening te betaal, al ontvang hulle nie ‘n staat die maand nie.