Naskool

Naskool Inskrywingsvorm 2021

Druk asseblief op skakel om die 2021 Naskool-inskrywingsvorm oop te maak en te druk.

Naskoolbeleid

Die Naskoolsentrum het ontstaan as gevolg van die
eise wat die hedendaagse lewe aan ons stel.
Laerskool Rynfield het die behoefte geïdentifiseer
en ‘n nie-winsgewende instansie wat deur die skool
bedryf word, ingestel. Dit bied die ouer wat voldag
werk die gemoedsrus om te weet –my kind is versorg,
huiswerk is gedoen, buitemuurse aktwiteite is beoefen
en sosialisering met portuurgroep vind plaas.
Naskoolbywoning is onderhewig aan Naskoolbeleid.
Ouerbydrae op skoolfonds moet op datum betaal
wees vir Naskooltoelating.

Algemene Inligting:
Tye: Vanaf 13:00 tot 17:30 Graad 1
       Vanaf 13:45 tot 17:30 Graad 2 -7
‘n Boete per halfuur of gedeelte daarvan sal
teen die rekening gehef word indien die 
ouer/ouers na 17:30 opdaag om leerders te
kom haal op enige dag (R50 per kind)

Publieke vakansiedae en spesialeskoolvakansiedae –
GESLUIT
Skoolvakansies oop vanaf 07:00 tot 17:30.

Vakansies:

April, Julie en Oktober vakansies oop en daar is
geen ekstra kostes daaraan verbonde nie. 
Gesluit gedurende Desember.

Graad 1  
13:00 – 14:00   Huiswerk (Toesig)
14:00 – 15:00 Verklee & ete
15:00 – 16:00 Speel
16:00 – 16:15 Vrugtetyd/versnappering
16:15 – 17:30     ONTSPAN!
Graad 2 + 3  
13:30 – 14:30 Verklee en ete
14:30 – 16:00     Studiesessie – huiswerk
  word onder toesig gedoen
16:00 – 16:15 Vrugtetyd/versnappering
16:15 – 17:30 ONTSPAN!
Graad 4 – 7  
13:45 – 14:30 Verklee & ete
14:30 – 16:00     Studiesessie – huiswerk
  word onder toesig gedoen
16:00 – 16:15 Vrugtetyd/versnappering
16:15 – 17:30 ONTSPAN!

Naskoolsentrumfooie 2021:

Registrasiefooi: R100 per kind (met elke inskrywing)

Een leerder per maand = R690,00

Fooie betaalbaar oor 11 maande. Geen korting op vol
betaling vir die jaar.
Die eerste paaiement is betaalbaar
met inskrywing en die laaste paaiement 7 November.

Bedanking van Naskoolsentrum =
1 kalendermaand skriftelike kennis.
Dagbesoeke:      
R50 per dag per kind (toesig en huiswerk in klas)
Slegs ete:          
R20 per ete . Geen huiswerkklasse of toesig nie.

 Afhaal van leerling:

Inligting daagliks op muur van sentrum in Mathersstraat.
Geen kind mag vir sy ouers by ‘n hek wag nie –
al kom u hom/haar vroeg haal – alle kinders moet by
die naskoolsentrum  afgehaal word.
Sekuriteitswag teenwoordig.

Indien u kind deur iemand anders opgelaai word-
* Me. L Coetzee (graad 1) – 071 314 2236 /
   Me. Van Zyl – 072 178 3632
* Me. Carin Botha – 082 410 9093

Inskrywings:

‘n Inskrywings- en Vrywaringsvorm moet voltooi
word, verkrygbaar by die kantoor of by
Mev. Carin Botha. (Geen toelating sonder vrywaring)